وكلاي ايران


وكلاي ايران

         خلع يد

بازدید :    ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸    ۰۸:۱۷:۵۵    حسين سبزي

خلع يد به چه معناست

هرگاه كسي از راه عدوان (تجاوز، خصومت، دشمن) بر حق ديگري استيلا (غلبه، تصرف) پيدا كند، خواه اين استيلا به عمد انجام شود يا ندانسته و با حسن نيت؛ و خواه غاصب به زيان مالك از حق ديگري منتفع شود و يا هيچ سودي از آن نبرد، به حكم قانون موظف است كه عين مال مغصوب را به مالك برگرداند.

اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است. مقصود از اثبات يد بر مال غير، موردي از كه شروع استيلا به اذن مالك باشد ولي بدون مجوز ادامه يابد. مانند امنيتي كه پس از مطالب مالك نيز مال او را در تصرف خود نگاه مي دارد و از اعاده آن خودداري مي نمايند.

خلع يددعاوي خلع يد، دعاوي است كه خواسته آن، انتزاع يد عدواني يا غاصبان هم تصرف عدواني از ملك غير منقول است كه از سوي مالك ملك اقامه مي‌شود. به عبارتي در اين دعواي مالك ملك، مدعي است كه ملك او عدوانا به وسيله شخص ديگري تصرف شده است و يا ملكي را كه خوانده با اجازه او تصرف كرده است، عليرغم عدم استحقاق بر ادامه يد، از ظرفيت آن خودداري مي ورزد.

در مواردي كه به دليل تعذر رد عين (عدم امكان مسترد نمودن مال)، بدل حيلوله (آنچه ضامن در صورت عدم امكان بازگرداندن مال به مالك مي‌پردازد مي باش) مي خواهد يا در صورت تلف عين، مثل يا قيمت مال مغصوب را مورد مطالبه قرار مي دهد، دعوا عنوان قصد دارد، هرچند كه به علت كلي بودن خواسته به دعاوي مطالبه خسارت نيز شباهت دارد.

زيرا مثل يا قيمت نيز به عنوان بدل مال مغصوب، موضوع دعوا قرار مي گيرد و زمان غاصب دنباله تكليف او به بازگرداندن عين است. بنابراين، دعواي غصب، گاه در زمره دعاوي عيني و گاه در شمار دعاوي شخصي است.

دعواي خلع يد از مهم‌ترين و شايع‌ترين دعاوي مربوط به مالكيت است. به همين دليل در اين مقاله سعي شده است تا از جنبه هاي گوناگون و با نگاهي كاملا كاربردي اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم .

خلع يد از ملك مشاع

قبل از توضيح قوانين و مراحل خلع يد از ملك مشاعي ابتدا به مفهوم ملك مشاع مي پردازيم تا به درك بهتر قوانين كمك كند. ملك مشاعي ملكي است كه سند آن به نام بيش از دو نفر است، بدون آنكه قسمت مالكيت آن ها مشخص شده باشد. به اين حالت اشاعه يا همان مشاع گفته مي شود. به طور مثال تصور كنيد ارث دو برادر يك مسكن است، در اين وضعيت كل ملك متعلق به هر دو است يعني جز به جز آن و اجر به اجر ان ملك متعلق به هر دو برادر مي باشد. هيچ كدام از برادران نمي تواند ادعاي مالكيت بخشي از ملك را كند.

بر طبق قواعد حاكم بر اشاعه، هيچ يك از شركا نمي توانند بدون اذن ديگران در مال مشاع تصرف كنند؛ زيرا انتشار حق مالكيت شريك آن در تمام اجزاي مال مشاع باعث مي شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق ديگران باشد و بي اذن همه مالكان ميسر نگردد. در اين هنگام هر كدام از مالكان و يا همان شركاي ملك مي توانند اقدام به خلع يد از ملك مشاع نمايند.

قانون اين اجازه را به هر يك از مالكان ملك مشاع داده است تا طبق ماده 43 قانون اجراي احكام مدني بتوانند تا با تنظيم دادخواست و در صورت تصرف شركا، تمام ملك را خلع يد نمايد و نياز به شكايت تك تك شركا نيست. اما اگر تعداد متصرف بيش از يك نفر باشد بايد دادخواستي براي عليه تمام آن ها تنظيم گردد. در غير اينصورت، يعني زماني كه مالك عليه يكي از متصرفين شكايت كند. دادگاه تنها حكم خلع يد از ملك مشاع را براي آن شخص صادر مي كند و براي هر كدام از آن ها بايد جداگانه دوباره دادخواست خلع يد از ملك مشاع ارائه كرد.

هزينه دادرسي خلع يد

دعاوي خلع يد بر عكس دعاوي تصرف عدواني، مزاحمت ممانعت از حق، جزء دعاوي مالي محسوب مي شود. هزينه دادرسي در اين گونه دعاوي بر پايه مبلغ مشخصي نيست و هزينه دادرسي اين پرونده بر پايه ي ارزش معاملاتي (قيمتي در آن منطقه معامله مي شود) املاك در هر شهر و منطقه محاسبه مي‌شود.

هزينه دادرسي خلع يد

هزينه دادرسي خلع يد

خلع يد و تخليه

بسياري از مردم اين دو دعوي را به اشتباه يكي مي پندارند، در حالي كه به لحاظ قانوني تفاوت هايي دارند و پيگيري آن ها متفاوت است. تصور كنيد مغازه اي را به اجاره داده ايد و حالا كه قرار داد مستاجر تمام شده است، مستاجر هنوز مغازه را تخليه نكرده است و چنين قصدي هم ندارد.

در اين حالت اگر شما به مراكز مربوطه براي ثبت دادخواست خلع يد مراجعه كنيد. دادخواست شما رد خواهد شد و رسيدگي صورت نخواهد پذيرفت. چرا كه در اين موارد به علت اينكه مستاجر طبق قرار دادي در مغزه (ملك) ساكن شده است طبق قانون بايد دادخواست تخليه ارائه كرد.

اما اگر شخصي عدوانا و بدون هيچ گونه اجازه و قرار دادي در ملك شما ساكن شود بايد دادخواست خلع يد ثبت نماييد. بنابرين اگر از قبل قرار دادي وجود داشته است كه شخص طبق آن در آن مكان ساكن شده است، هر چند كه مدت قرارداد تمام شده است. بايد دعوي تخليه ثبت نماييد. پيشنهاد ميكنيم امور ملكي را كه قوانين پيچيده و مشابهي براي آن ها وجود دارد و اشخاص را به اشتباه مي اندازد، حتما با يك وكيل ملكي مشورت نماييد. همچنين مي توانيد از مشاوره تلفني و انلاين رايگان وكلاي مستر داديار استفاده نماييد.

خلع يد از ناحيه وراث

اموال غير منقول ورثه اي همچون ملك مشاع محسوب مي شوند و همان گونه كه در بخش هاي ديگر همين مقاله اشاره شده اگر شخصي از شركا (يا همان وراث) در بخشي از مال و يا تمام آن بدون اجازه ديگر وراث دخل و تصرفي كند، اقدام او غير قانوني بوده و ديگر وراث (شركا) مي توانند عليه او دادخواست خلع يد از ناحيه وراث تنظيم نمايند.

حتي اگر يكي از وراث عليه متصرف دادخواست تنظيم نمايد. دادگاه به موضوع رسيدگي مي نمايد و نياز به حضور همه ي ورثه و يا تنظيم دادخواست همه ي وراث نيست. دادگاه پس از بررسي تمام ملك را خلع يد خواهد كرد. ماده 43قانون اجراي احكام مدني دلالت دارد كه از تمام ملك خلع يد مي شود ولي تصرف محكوم له در آن ملك، مشمول مقررات املاك مشاعي مي باشد.

خلع يد از ناحيه وراث

خلع يد از ناحيه وراث

تفاوت خلع يد با تصرف عدواني

گاهي تفكيك قوانين و جرائم بسيار دشوار مي شود حتي براي متخصصين فن. خلع يد و تصرف عدواني شباهت هاي بسياري با هم دارند به همين خاطر از سوي بسياري اشتباه قلمداد مي شوند. به دليل طولاني بودن موضوع تنها به بيان چند نكته بسنده مي كنيم و تقاوت خلع يد با تصرف عدواني را در مقاله اي ديگر به طور مفصل شرح خواهيم داد.

  • در دعاوي خلع يد رعايت تشريفات لازم و مهم است در صورتي كه در تصرف عدواني رعايت تشريفات اهميت ندارد و لازم نيست و همچنين رسيدگي به پرونده خارج از نوبت صورت مي پذيرد.
  • دعاوي تصرف عدواني هم به صورت حقوقي و هم به صورت كيفري قابل پيگيري هستند اما دعاوي خلع يد تنها به صورت حقوقي قابل پيگيري هستند.
  • در تصرف عدواني لزومي به مالك بودن خواهان نيست و حتي مستاجر، مباشر، خادم، كارگر و رعيت نيز مي تواند جهت رفع تصرف اقامه دعوي نمايد كه در دعوي ديگر اينگونه نيست و شخص بايد مالك ملك يا وكيل، قائم مقام مالك و نماينده حقوقي وي باشد.
  • براي اجرايي شدن حكم در دعاوي خلع يد حتما بايد حكم دادگاه قطعي شود و درخواست اجرا صورت پذيرد اما حكم دادگاه در تصرف عدواني، بعد از صدور حكم دادگاه قابل اجرا مي باشد.
  • موضوع ديگر بحث هزينه دو دعوي مي باشد. در تصرف عدواني هزينه دادرسي متناسب با دعاوي غير مالي محاسبه مي شود و در دعوي مورد بحث ما بدين شكل نيست.

خلع يد چقدر زمان ميبرد

مدت زمان در اينگونه پرونده ها متفاوت است چرا كه به بسياري از عوامل بستگي دارد. حتي شناخت شخص شاكي نسبت به قوانين نيز در اين امر بي تاثير نيست. لذا پيشنهاد مي كنيم براي سريعتر شدن روند پرونده و بالا بردن احتمال پيروزي در پرونده با يك متخصص مشورت و يا امور حقوقي خود را به يك وكيل مجرب بسپاريد. گروه وكلاي مستر داديار با رائه ي مشاوره حقوقي تلفني و آنلاين رايگان در خدمت شماست. همچنين مي توانيد از تجربه خانواده بزرگ مستر داديار بهرمند شويد.

چه كساني مي توانند طرح دعوي كنند

همانگونه كه در تفاوت خلع يد با تصرف عدواني اشاره كرديم، در اين دعوي شخص بايد مالك ملك يا وكيل، قائم مقام مالك و نماينده حقوقي وي باشد. در غير اينصورت امكان ثبت دادخواست نخواهد داشت و به پرونده رسيدگي نخواهد شد. چرا كه در اين دعوي اثبات مالكيت ملك الزاميست و كسي كه مالك نيست نمي تواند چنين اقدامي انجام دهد.

نكاتي درباره خلع يد

اثبات مالكيت الزاميست و لذا بايد سند رسمي داشت و يا مداركي كه اثبات كند مالك ملك هستيد.

دعاوي مستاجر و مالك ربطي به اين نوع دعوي نداشته و بايد به سراغ راه هاي قانوني مربوطه رفت.

اين نوع دعوي تنها به لحاظ حقوقي قابل پيگيري هستند و جزم قوانين كيفري محسوب نمي شوند.

در ملك مشاعي تصرف حتي بخش كوچكي از ملك بون اجازه تمام شركا، قابل اقامه دعوا و قابل پيگيري مي باشد.

خلع يد،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

          آخرین مطالب ارسالی

جدید     كميسيون ماده 100 شهرداري
    الزام به تنظيم سند رسمي
    خلع يد
    وكيل پايه يك دادگستري
    انحصار وراثت
    فروش مال غير
    تصرف عدواني
    اجرا گذاشتن مهريه
    طلاق عسر و حرج
    نفقه زن

منو

درباره ما