وكلاي ايران


وكلاي ايران

         الزام به تنظيم سند رسمي

بازدید :    ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۸    ۰۸:۱۹:۱۳    حسين سبزي

زماني مي توان اقامه دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي كرد كه فروشنده ملك، طبق زمانبندي و تعهدي كه نسبت به خريدار جهت انتقال سند انجام داده است خوداري كند. خوداري فروشندگان از انجام تعهد به بهانه هاي مختلفي از جمله افزايش قيمت ملك در فاصله تعهد قول داده شده تا زمان اجراي تعهد و يا به بهانه ي ناتواني در انتفال سند به علت بدهي بانكي را عنوان مي كنند.

الزام به تنظيم سند رسمي

اجراي راي دادگاه

به اين موضوع توجه داشته باشيد كه اگر فروشندگان بهانه فك رهن (بدهي بانكي) بياورند. در صورتي كه دادخواست الزام به تنظيم سند بياوريد، دادگاه نمي تواند رايي صادر كند. چرا كه اين موضوع در حوزه دادخواست شما نيست و بايد در دادخواست خود موضوع فك رهن را هم ذكر كنيد.

پس انجام كار هاي حقوقي پرونده و اثبات حقانيت در دادگاه، نماينده اي از سوي دادگاه در دفتر اسناد رسمي اقدام به انتقال سند به نام خريدار مي كند. نماينده دادگاه تنها انتقال سند را اجرا مي كند و مواردي همچون تحويل ملك به خريدار جزء وظايف او محسوب نمي گردد. بايد در اين خصوص دادخواستي جداگانه ارائه كرد.

دعاوي الزام به تنظيم سند رسمي منقول است يا غير منقول

همان طور كه گفته شد، خريد هر چيزي كه داراي سند باشد چه منقول و چه غير منقول، در صورتي كه شخص فروشنده طبق تعهد صورت گرفته با خريدار عمل نكند و از انتقال سند به خريدار امتناع ورزد. اين اقدام به هر بهانه اي كه باشد تخلف از تعهد صورت گرفته و ضايع كردن حق خريدار است. در اين صورت خريدار مي تواند با تنظيم دادخواست اقدام به انتقال سند ورزد.

الزام به تنظيم سند رسمي ملك مشاع

در املاك مشاع اوضاع كمي متفاوت است. چرا كه تا قبل تفكيك ملك و مشخص شدن مالك هر قسمت از ملك، مالكين (شركا) نمي توانند اقدام به تنظيم دادخواست الزام تنظيم سند نمايد. اما راه ديگري كه براي شركا وجود دارد، اين است كه. همه ي مالكين (شركا) ملك به اتفاق يكديگر، اقدام به ارائه ي دادخواستي مبني بر تفكيك و تنظيم سند رسمي نمايند.

اگر يكي از مالكين ملك مشاع بخواهد سهم خود را بفروشد، خريدار اين حق را دارد تا فروشنده را ملزم به تنظيم سند رسمي به نحو مشاع در محدوده سهم خريداري شده كند. اگر خريدار بخواهد چنين اقدامي را انجام دهد بايد اقدام به ارائه ي دادخواستي به طرفيت فروشنده و ديگر مالكين ملك نمايد

لايحه الزام به تنظيم سند رسمي

شخصي كه به طرفيت او دادخواست الزام به تنظيم سند ارائه شده باشد، اين حق را دارد تا با ارائه ي لايحه اي دلايل، اسناد و دفاعيات خود را به دادگاه تحويل دهد. در اين گونه موارد معمولا ادعاهايي همچون باطل بودن، فسخ و يا جعلي بودن مبايعه نامه و… مطرح مي گردد. دادگاه تمام موارد ادعا شده از سوي هر طرف را به دقت بررسي و راي نهايي را صادر مي كند.

لايحه الزام به تنظيم سند رسمي

لايحه الزام به تنظيم سند رسمي

الزام به تنظيم سند خودرو

همانطور كه در قسمت هاي قبل گفته شد دو طرف معامله يعني خريدار و فروشنده طي قرار دادي (بيع نامه و يا قولنامه) تعهدات و شرايط معامله را ثبت و تاييد مي نمايند. يكي از تعهداتي كه در اين قرار دادها ذكر مي شود زمان انتقال سند و مراجعه فروشنده به دفتر اسناد مي باشد. فرقي ندارد معامله بر سر چيزي كه سندش منقول است باشد و يا غير منقول. دو طرف موظف به رعايت تعهدات داده شده مي باشند.

اگر فروشنده از انتقال سند خودداري كند همچون موارد ذكر شده براي ملك، خريدار خودرو مي تواند در ابتدا با ارسال اظهار نامه از او بخواهد تا در دفترخانه جهت انتقال سند حاضر شود. در صورتي كه فروشنده به اظهار نامه نيز توجه نكرد، مي توانيد با در دست داشتن مداركي كه مالكيت شما را اثبات مي كنند همچون بيع نامه و با در دست داشتن دادخواست الزام به تنظيم سند خودرو به مراجع قضايي مراجعه فرماييد. اگر حق داشتن شما در پرونده اثبات گردد نماينده دادگاه براي انتقال سند به جاي فروشنده در دفترخانه حاضر خواهد شد.

هزينه دادرسي الزام به تنظيم سند رسمي ملك

هزينه دادرسي نسبت به قيمت اموال غير منقول و منقول متفاوت است. اگر مال غير منقول باشد. هزينه دادرسي طبق قيمت معاملاتي ملك در همان منطقه %5/3 مي باشد. اگر مال منقول باشد مي توان خواسته را مقوم نمود تا در شوراي حل اختلاف رسيدگي گردد و قيمت بيشتر از آن در دادگاه عمومي حقوقي رسيدگي مي شود.

الزام به تنظيم سند رسمي،

     ادامهـ مطلبـ          نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

          آخرین مطالب ارسالی

جدید     كميسيون ماده 100 شهرداري
    الزام به تنظيم سند رسمي
    خلع يد
    وكيل پايه يك دادگستري
    انحصار وراثت
    فروش مال غير
    تصرف عدواني
    اجرا گذاشتن مهريه
    طلاق عسر و حرج
    نفقه زن

منو

درباره ما